KENNETH VESEY

VeseyKen001.jpg (341188 bytes) VeseyKen002.jpg (821596 bytes) VeseyKen003.jpg (582922 bytes) VeseyKen004.jpg (889438 bytes) VeseyKen005.jpg (2979403 bytes)
VeseyKenRose.jpg (77933 bytes) VeseySchneider.jpg (91955 bytes) VeseySchneider01.jpg (1355613 bytes) Funeral01.jpg (215002 bytes) Funeral02.jpg (649341 bytes)
Funeral03.jpg (361793 bytes) Funeral04.jpg (483743 bytes) Funeral05.jpg (561045 bytes) Funeral06.jpg (556728 bytes) obitrosie.jpg (439846 bytes)
ObitRosie2.jpg (192266 bytes)