MILTON DAVID VESEY

evesey.jpg photo0050.jpg Vesey001.jpg Vesey002.jpg Vesey004.jpg
vesey1947.jpg vesey1948.jpg Vesey1956.jpg Vesey008.jpg Vesey005.jpg Vesey006.jpg
Vesey007.jpg Vesey003.jpg Vesey009.jpg vesey0099.jpg Vesey010.jpg Vesey011.jpg
Vesey012.jpg Vesey013.jpg Vesey014.jpg veseydavid03.jpg
VeseyDavid02.jpg vesey1944.jpg Vesey02.jpg Vesey03.jpg VeseyDavid01.jpg VeseyDavid04.jpg (404224 bytes)
VeseyHazel01.jpg VeseyHazel02.jpg VeseyHazel03.jpg VeseyHazel04.jpg veseyme002.jpg
Xmas74_01.jpg Xmas77_01.jpg Xmas77_02.jpg Xmas77_03.jpg Xmas77_04.jpg Xmas74_02.jpg